تیزر تلویزیونی

ٖآذر ماکارون

دسته موضوع کارفرما
تیزر تبلیغاتی فیلم تبلیغاتی آذر ماکارون
تاریخ برچسب ها
۱۳۹۶ تیزر تیزر تلویزیون

شرکت آذر ماکارون کمپینی با شعار پخت ماکارونی در 8 دقیقه تشکیل داد که در این کمپین ما 2 ویدئو با 2 سبک مختلف طراحی و تولید کردیم.

ویدئوی اول، اشاره به پخت ماکارونی در 8 دقیقه دارد. این ویدئو ترکیبی از تصاویر واقعی و عناصر گرافیکی است. این ویدئو با یک سناریو ی کوتاه با فرم خاص تولید شد. هدف از این ویدئو نشان دادن این امر است که خیلی از کارها را نمی توان در 8 دقیقه انجام داد اما ماکارونی آذر ماکارون را می توان در 8 دقیقه پخت و آماده کرد.